Zwrot/rozliczenie podatku - pytania i odpowiedzi?

 Jaki jest zakres usług dotyczący rozliczania podatku?

 

Pomagamy w rozliczeniu osób osiągających dochody wyłącznie z tytułu umowy o pracę w Irlandii. Nie rozliczamy działalności gospodarczej ( sole trader, partnership, limited company), przychodów z inwestycji ( obrót papierami wartościowymi, walutami i kryptowalutami ), sprzedaży lub wynajmu nieruchomości czy otrzymania spadku.

WAŻNE! Rozliczenie roku 2021 

Jeśli chcesz się rozliczyć za 2021 zalecane jest zaczekać do 17 stycznia, kiedy w MyAccount dostępne będzie Preliminary End of Year statement, które pokaże, czy należy się zwrot, nie należy się nic lub może trzeba zwrócić pieniądze do Revenue. 

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na małżonka mieszkającego w Polsce, muszą przedstawić tłumaczenie przysięgłe PIT lub zaświadczenia wystawionego przez Urząd Skarbowy o dochodach osiągniętych przez małżonka w danym oraz kwocie zapłaconego podatku dochodowego. W przypadku gdy dochody z Irlandii były wykazane w Polsce, zaświadczenie musi jasnopkokazywać kwotę dochodu osiągniętego przez każde z małżonków w Polsce i kwotę podatku dochodowego zapłaconego od polskiej części dochodów.

Wspólnie mogą rozliczyć się wyłącznie osoby będące w zawiązku małżeńskim zawartym nie później niż 31/12/2020.

Jeśli chodzi o wydatki dentystyczne, odliczeniu podlegają jedynie kwalifikujące się zabiegi wymienione w formularzu MED2. Aby można je było odliczyć należy posiadać imienne rachunki za zabiegi oraz wypełniony i podpisany przez dentystę formularz MED2.

 

Czy i jak często muszę rozliczać się z podatku w Irlandii?
Osoba fizyczna nie prowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej ani nie osiągająca dochodów
innych niż z wykonywanej pracy nie ma obowiązku rozliczania się w Irlandii. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt,
że zwrot należnego podatku można otrzymać jedynie za 4 lata wstecz, wskazana jest minimum raz na 4 lata
analiza, czy wszystkie należne ulgi zostały wykorzystane i czy należy się zwrot podatku.


Czy i ile zwrotu dostanę?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – zależy to od analizy indywidualnej sytuacji. Rekordzista otrzymał zwrot w wysokości 16 000 EUR, inni kilkaset zaś niektórym nie przysługiwał
żaden. Czy i ile zwrotu się należy zależy od faktu, czy wykorzystane zostały wszystkie przysługujące ulgi , czy
od czasu ostatniej aktualizacji informacji w revenue nastąpiły zmiany mające wpływ na sytuację podatkową,
czy w przeszłości  otrzymano jakikolwiek zwrot podatku. Zwrot może się należeć w przypadku utraty pracy lub spadku dochodu z innych przyczyn ( np. choroby, macierzyńskiego, opieki nad chorą lub niepełnosprawną osobą), udokumentowanych wydatków medycznych z Irlandii lub innego kraju EU, małżonka mieszkającego na stałe poza Irlandią ( który nie osiąga dochodów lub są one niskie w porównaniu do dochodów z Irlandii), opłacania prywatnego ubezpieczenia medycznego, osoby samotnie wychowującej dzieci, posiadania niepełnosprawnego dziecka.
Wbrew obiegowemu przekonaniu, kwota potrąconego podatku PAYE nie będzie automatycznie zwrócona po
przesłaniu P60 do revenue ( należy pamiętać, że od 2019 roku P60 i P45 nie są wystawiane - więcej informacji
tutaj). Zwrot podatku również nie należy się, gdy kwota potrąconego podatku jest równa zero. Nie jest również prawdą, że w przypadku wyjazdu z Irlandii na stałe można odzyskać cały zapłacony tutaj podatek PAYE. Należy pamiętać, że w przypadku pobierania świadczeń socjalnych podlegających opodatkowaniu ( np. PUP,  Jobseeker's Benefit, Illness Benefit, Maternity Benefit, Invalidity Pension), jeśli w danym roku wszystkie ulgi podatkowe zostały wykorzystane, na koniec roku może wystąpić niedopłata podatku, która może skutkować obniżeniem ulg podatkowych w kolejnych latach lub zaliczeniem spodziewanego zwrotu podatku z kolejnych lat na poczet niedopłaty z roku, w którym były pobierane świadczenia socjalne. 


Jakie dokumenty i informacje są potrzebne?
W celu ustalenia czy należy się zwrot podatku i jakiej w przybliżeniu wysokości potrzebne są następujące
dokumenty i informacje:

- Revenue wymaga obecnie zarejestrowanego konta online MyAccount. Można je założyć bezpłatnie tutaj.  
- informacja o okresach przebywania na PUP, bezrobocia, chorobowego lub macierzyńskiego w jakimkolwiek okresie w ciągu ostatnich 4 lat i czy były pobierane jakieś świadczenia socjalne i jaka była sumaryczna kwota każdego z pobieranych świadczeń za każdy rok podatkowy, który ma być rozliczony
- informacja o posiadaniu karty medycznej (i w jakim okresie)
- informacja o poniesionych udokumentowanych ( rachunki imienne) kosztach medycznych (w okresach nie posiadania  karty medycznej) - wizyty u lekarzy, w szpitalu, badania, recepty. Można też odliczyć koszty poniesione na  nierutynowe zabiegi dentystyczne, o ile dentysta wystawił na nie formularz
MED2

- informacja o opłacanym przez pracodawcę prywatnym ubezpieczeniu medycznym (BIK na payslipie) - jaka kwota tygodniowo lub miesięcznie, od kiedy

- informacja o stanie cywilnym – jeśli żonaty/ mężatka – data małżeństwa, informacja o zatrudnieniu współmałżonka w ciągu ostatnich 4 lat, okresach bezrobocia, chorobowego, macierzyńskiego (i pobieranych świadczeniach socjalnych) oraz informacja o posiadanym niepełnosprawnym potomstwie

- jeśli współmałżonek zamieszkuje w innym kraju EU ( np. w Polsce) do rozliczenia potrzebne będzie zaświadczenie wystawione przez lokalny Urząd Skarbowy, poświadczające za dany rok kwoty osiągniętego dochodu i odprowadzonego podatku dochodowego ( należy przetłumaczyć na język angielski tłumaczem przysięgłym) - w przypadku rozliczania kilku lat wystarczy jedno zaświadczenie z wyszczególnieniem kwot za poszczególne lata

- wykonywany zawód; jeśli wymagane są ubrania robocze informacja  czy dostarcza je pracodawca

- dla właścicieli domów/mieszkań - informacja o poniesionych udokumentowanych ( faktury VAT) kosztach remontu własnego domu lub mieszkania w Irlandii poniesionych pomiędzy 01/01/2018 a 31/12/2018. Osoby wynajmujące nie kwalifikują się  do skorzystania z tej ulgi.


Ile to kosztuje?
Jeśli należy się zwrot – w zależności od ilości rozliczanych lat oraz ulg – od 60 do 90 EUR od osoby lub 80-130 EUR dla małżeństw.


Ile będę czekać?
Jeśli zwrot się należy zazwyczaj jest otrzymywany w formie czeku lub zwrotu na rachunek bankowy w terminie do 8 tygodni od wysłania dokumentów do revenue.