Zwrot podatku - pytania i odpowiedzi?

WAŻNE! Rozliczenie roku 2020   

Jeśli w 2020 pobierałeś PUP ( tzw. covidowe) lub pracodawca korzystał z programu dopłat TWSS, za te pobrane świadczenia trzeba będzie zapłacić podatek. Jeśli chcesz się rozliczyć za 2020 zalecane jest zaczekać do 15 stycznia, kiedy w MyAcocunt dostępne będzie Preliminary End of Year statement, które pokaże, czy należy się zwrot, nie należy się nic lub może trzeba zwrócić pieniądze do Revenue. Brak rozliczenia oznaczać będzie, że niedopłata podatku będzie rozłożona na 4 lata poprzez redukcję tax credits. W przypadku rozliczenia, gdzie będzie należał się zwrot podatku, kwota należnego podatku za otrzymany PUP/TWSS automatycznie pomniejszy spodziewany zwrot.

 

Czy i jak często muszę rozliczać się z podatku w Irlandii?
Osoba fizyczna nie prowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej ani nie osiągająca dochodów
innych niż z wykonywanej pracy nie ma obowiązku rozliczania się w Irlandii. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt,
że zwrot należnego podatku można otrzymać jedynie za 4 lata wstecz, wskazana jest minimum raz na 4 lata
analiza, czy wszystkie należne ulgi zostały wykorzystane i czy należy się zwrot podatku.


Czy i ile zwrotu dostanę?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – zależy to od analizy indywidualnej sytuacji. Rekordzista otrzymał zwrot w wysokości 16 000 EUR, inni kilkaset zaś niektórym nie przysługiwał
żaden. Czy i ile zwrotu się należy zależy od faktu, czy wykorzystane zostały wszystkie przysługujące ulgi , czy
od czasu ostatniej aktualizacji informacji w revenue nastąpiły zmiany mające wpływ na sytuację podatkową,
czy w przeszłości  otrzymano jakikolwiek zwrot podatku. Zwrot może się należeć w przypadku utraty pracy lub spadku dochodu z innych przyczyn ( np. choroby, macierzyńskiego, opieki nad chorą lub niepełnosprawną osobą), udokumentowanych wydatków medycznych z Irlandii lub innego kraju EU, małżonka mieszkającego na stałe poza Irlandią ( który nie osiąga dochodów lub są one niskie w porównaniu do dochodów z Irlandii), opłacania prywatnego ubezpieczenia medycznego, osoby samotnie wychowującej dzieci.
Wbrew obiegowemu przekonaniu, kwota potrąconego podatku PAYE nie będzie automatycznie zwrócona po
przesłaniu P60 do revenue ( należy pamiętać, że od 2019 roku P60 i P45 nie są wystawiane - więcej informacji
tutaj). Zwrot podatku również nie należy się, gdy kwota potrąconego podatku jest równa zero. Nie jest również prawdą, że w przypadku wyjazdu z Irlandii na stałe można odzyskać cały zapłacony tutaj podatek PAYE. Należy pamiętać, że w przypadku pobierania świadczeń socjalnych podlegających opodatkowaniu ( np. PUP,  Jobseeker's Benefit, Illness Benefit, Maternity Benefit, Invalidity Pension), jeśli w danym roku wszystkie ulgi podatkowe zostały wykorzystane, na koniec roku może wystąpić niedopłata podatku, która może skutkować obniżeniem ulg podatkowych w kolejnych latach lub zaliczeniem spodziewanego zwrotu podatku z kolejnych lat na poczet niedopłaty z roku, w którym były pobierane świadczenia socjalne. 


Jakie dokumenty i informacje są potrzebne?
W celu ustalenia czy należy się zwrot podatku i jakiej w przybliżeniu wysokości potrzebne są następujące
dokumenty i informacje:

- Emloyment Detail Summary za lata 2019 i 2020
- P60 za lata 2017-2018 
- P45 (jeśli w  roku 2017 lub 2018 podatnik nie pracował w dniu 31 grudnia)
-  Tax Credit Certificate za każdy rok, który ma być sprawdzony
- P21 balancing statement za każdy rok, który był rozliczany
- informacja czy w przeszłości były otrzymane jakiekolwiek zwroty z revenue i w jakiej wysokości
- informacja o okresach przebywania na PUP, bezrobocia, chorobowego lub macierzyńskiego w jakimkolwiek okresie w ciągu ostatnich 4 lat i czy były pobierane jakieś świadczenia socjalne i jaka była sumaryczna kwota każdego z pobieranych świadczeń za każdy rok podatkowy, który ma być rozliczony
- informacja o posiadaniu karty medycznej (i w jakim okresie)
- informacja o poniesionych udokumentowanych ( rachunki imienne) kosztach medycznych (w okresach nie posiadania  karty medycznej) - wizyty u lekarzy, w szpitalu, badania, recepty. Można też odliczyć koszty poniesiona na  nierutynowe zabiegi dentystyczne o ile dentysta wystawił na nie formularz MED2

- informacja o opłacanym przez pracodawcę prywatnym ubezpieczeniu medycznym (BIK na payslipie) - jaka kwota tygodniowo lub miesięcznie, od kiedy

- informacja o stanie cywilnym – jeśli żonaty/ mężatka – data małżeństwa, informacja o zatrudnieniu współmałżonka w ciągu ostatnich 4 lat, okresach bezrobocia, chorobowego, macierzyńskiego (i pobieranych świadczeniach socjalnych) oraz posiadanym potomstwie

- jeśli współmałżonek zamieszkuje w innym kraju EU ( np. w Polsce) do rozliczenia potrzebne będzie zaświadczenie wystawione przez lokalny Urząd Skarbowy, poświadczające za dany rok kwoty osiągniętego dochodu i odprowadzonego podatku dochodowego ( należy przetłumaczyć na język angielski tłumaczem przysięgłym) - w przypadku rozliczania kilku lat wystarczy jedno zaświadczenie z wyszczególnieniem kwot za poszczególne lata

- wykonywany zawód; jeśli wymagane są ubrania robocze informacja  czy dostarcza je pracodawca

- dla właścicieli domów/mieszkań - informacja o poniesionych udokumentowanych ( faktury VAT) kosztach remontu własnego domu lub mieszkania w Irlandii poniesionych pomiędzy 01/01/2017 a 31/12/2018. Osoby wynajmujące nie kwalifikują się  do skorzystania z tej ulgi.

Uwaga

Revenue wymaga obecnie zarejestrowanego konta online MyAccount. Jeśli jeszcze Państwo go nie posiadają można je założyć bezpłatnie tutaj.  


Ile to kosztuje?
Jeśli zwrot nie należy się analiza jest bezpłatna. Jeśli należy się zwrot – w zależności od ilości rozliczanych lat oraz ulg – od 50 do 80 EUR od osoby lub 70-120 EUR dla małżeństw.


Ile będę czekać?
Jeśli zwrot się należy zazwyczaj jest otrzymywany w formie czeku lub zwrotu na rachunek bankowy w terminie do 8 tygodni od wysłania dokumentów do revenue.