top of page

Zwrot/rozliczenie podatku - pytania i odpowiedzi?

 Jaki jest zakres usług dotyczący rozliczania podatku?

Pomagamy w rozliczeniu irlandzkich rezydentów podatkowych, osiągających dochody wyłącznie z tytułu umowy o pracę w Irlandii. Nie rozliczamy działalności gospodarczej (RCT, sole trader, partnership, limited company), przychodów z inwestycji ( obrót papierami wartościowymi, walutami i kryptowalutami ), sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, otrzymania darowizny lub  spadku, osiągania dochodów socjalnych i emerytalnych z innych państw w przypadku braku zatrudnienia na umowę o pracę w Irlandii.

WAŻNE! 

Ostatnim rokiem, który można obecnie rozliczyć, jest 2020. Na rozliczenie poprzednich lat jest już za późno.

Jeśli spłacałeś kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie w Irlandii w 2022 i 2023 oraz zapłaciłeś w 2023 więcej odsetek niż w poprzednim roku w związku z podwyżkami stóp oprocentowania kredytu oraz spełniasz dodatkowe warunki, niewykluczone że może się należeć z tego tytułu zwrot podatku.

 

Za rok 2022 i kolejne przysługuje nowa ulga na wynajem (Rent Tax Credit) wynajmującym dom lub mieszkanie  bezpośrednio od właściciela lub agencji, zarejestrowanych jako najemcy w RTB, z wyłączeniem lokali socjalnych i osób otrzymujących HAP lub rent supplement. W przypadku wątpliwości, czy wynajmujacy jest zarejestrowany w RTB, należy skontaktować się z tą instytucją.

Na koncie MyAccount w Revenue musi być ustawiona dodatkowa weryfikacja poprzez kod SMS - jeśli nie zostało to wykonane należy zalogować się na MyAccount, podać numer telefonu oraz odpowiedzieć na 3 pytania zabezpieczające.

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na małżonka mieszkającego w Polsce, muszą przedstawić tłumaczenie przysięgłe PIT lub zaświadczenia wystawionego przez polski Urząd Skarbowy o dochodach osiągniętych przez małżonka w Polsce w danym roku oraz kwocie zapłaconego podatku dochodowego. W przypadku, gdy dochody z Irlandii były wykazane w Polsce, zaświadczenie musi jasno pokazywać kwotę dochodu osiągniętego przez każde z małżonków w Polsce i kwotę podatku dochodowego zapłaconego od polskiej części dochodów.

Za rok 2023 wspólnie mogą rozliczyć się wyłącznie osoby będące w zawiązku małżeńskim zawartym nie później niż 31 grudnia 2022.

Jeśli chodzi o wydatki dentystyczne - odliczeniu podlegają jedynie kwalifikujące się zabiegi wymienione w formularzu MED2. Aby można je było odliczyć należy posiadać imienne rachunki za zabiegi oraz wypełniony i podpisany przez dentystę formularz MED2.

Należy pamiętać, że zgodnie z konwencją MLI, osoba mieszkająca i pracująca na stałe w Irlandii, której centrum interesów życiowych (np. rodzina) lub gospodarczych według polskiego Urzędu Skarbowego jest Polska, ma począwszy od roku 2020 obowiązek rozliczyć  się w Polsce, wykazując dochody uzyskane za granicą. W celu ustalenia statusu należy wystąpić o indywidualną interpretację podatkową do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce. Przykłady interpretacji można znaleźć tutaj. Dodatkowo, otrzymany w danym roku zwrot podatku z Irlandii należy wykazać w rozliczeniu w kolejnym roku w Polsce. Rozliczeniu irlandzkiego dochodu w Polsce również mogą podlegać osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi, pobierające irlandzkie świadczenia podczas zamieszkania w Polsce (np. Illness Benefit, Invalidity Pension, Maternity Benefit, Widow's Pension, State Pension Contributory), niezależnie czy świadczenia wpływają na polski czy irlandzki rachunek bankowy.

Czy i jak często muszę rozliczać się z podatku w Irlandii?


Osoba fizyczna nie prowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej ani nie osiągająca dochodów
innych niż z wykonywanej pracy nie ma obowiązku rozliczania się w Irlandii. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt,
że zwrot należnego podatku można otrzymać jedynie za 4 lata wstecz, wskazana jest minimum raz na 4 lata
analiza, czy wszystkie należne ulgi zostały wykorzystane i czy należy się zwrot podatku.
 Od 1 stycznia 2024 można rozliczyć lata 2020 - 2023. 

Czy i ile zwrotu dostanę? 


Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – zależy to od analizy indywidualnej sytuacji. Ostatni najwyższy roczny zwrot to 6 378 EUR, niektórzy otrzymali kilkaset EUR, zaś niektórym nie przysługiwał
żaden. Czy i ile zwrotu się należy zależy od faktu, czy wykorzystane zostały wszystkie przysługujące ulgi , czy
od czasu ostatniej aktualizacji informacji w revenue nastąpiły zmiany mające wpływ na sytuację podatkową,
czy w przeszłości  otrzymano jakikolwiek zwrot podatku. Zwrot może się należeć w przypadku utraty pracy lub spadku dochodu z innych przyczyn (np. choroby, macierzyńskiego, opieki nad chorą lub niepełnosprawną osobą), udokumentowanych wydatków medycznych z Irlandii lub innego kraju EU, małżonka mieszkającego na stałe poza Irlandią (który nie osiąga dochodów lub są one niskie w porównaniu do dochodów z Irlandii), opłacania prywatnego ubezpieczenia medycznego, osoby samotnie wychowującej dzieci, posiadania niepełnosprawnego dziecka, wynajmu domu lub mieszkania w 2022 lub 2023 bezpośrednio od landlorda lub aganecji bez otrzymywania dopłat do czynszu (HAP lub rent supplement).
Wbrew obiegowemu przekonaniu, kwota potrąconego podatku PAYE nie będzie automatycznie zwrócona po
przesłaniu P60 do revenue ( należy pamiętać, że od 2019 roku P60 i P45 nie są wystawiane - więcej informacji tutaj). Zwrot podatku również nie należy się, gdy kwota potrąconego podatku jest równa zero. Nie jest również prawdą, że w przypadku wyjazdu z Irlandii na stałe można odzyskać cały zapłacony tutaj podatek PAYE.

Należy pamiętać, że w przypadku pobierania świadczeń socjalnych podlegających opodatkowaniu ( np. PUP,  Jobseeker's Benefit, Illness Benefit, Maternity Benefit, Invalidity Pension), jeśli w danym roku wszystkie ulgi podatkowe zostały wykorzystane, na koniec roku może wystąpić niedopłata podatku, która może skutkować obniżeniem ulg podatkowych w kolejnych latach lub zaliczeniem spodziewanego zwrotu podatku z kolejnych lat na poczet niedopłaty z roku, w którym były pobierane świadczenia socjalne. 


Jakie dokumenty i informacje są potrzebne?


W celu ustalenia czy należy się zwrot podatku i jakiej w przybliżeniu wysokości potrzebne są następujące
dokumenty i informacje:

- Revenue wymaga obecnie zarejestrowanego konta online MyAccount. Można je założyć bezpłatnie tutaj.  
- informacja czy były pobierane jakiekolwiek (poza Child Benefit) świadczenia socjalne i jaka była sumaryczna kwota każdego z pobieranych świadczeń za każdy rok podatkowy, który ma być rozliczony
- informacja o posiadaniu karty medycznej (i w jakim okresie)

- informacja o poniesionych udokumentowanych ( rachunki imienne) kosztach medycznych (w okresach nie posiadania  karty medycznej) - wizyty u lekarzy, w szpitalu, badania, recepty. Można też odliczyć koszty poniesione na  nierutynowe zabiegi dentystyczne, o ile dentysta wystawił na nie formularz MED2

- informacja o opłacanym przez pracodawcę prywatnym ubezpieczeniu medycznym (BIK na payslipie) - jaka kwota tygodniowo lub miesięcznie, od kiedy

- informacja o stanie cywilnym – jeśli żonaty/ mężatka – data małżeństwa, informacja o zatrudnieniu współmałżonka w ciągu ostatnich 4 lat, okresach bezrobocia, chorobowego, macierzyńskiego (i pobieranych świadczeniach socjalnych) oraz informacja o posiadanym niepełnosprawnym potomstwie

- jeśli współmałżonek zamieszkuje w innym kraju EU ( np. w Polsce) do rozliczenia potrzebne będzie zaświadczenie wystawione przez lokalny Urząd Skarbowy, poświadczające za dany rok kwoty osiągniętego dochodu i odprowadzonego podatku dochodowego ( należy przetłumaczyć na język angielski tłumaczem przysięgłym) - w przypadku rozliczania kilku lat wystarczy jedno zaświadczenie z wyszczególnieniem kwot za poszczególne lata

- wykonywany zawód; jeśli wymagane są ubrania robocze informacja  czy dostarcza je pracodawca


Ile to kosztuje?


Jeśli należy się zwrot – w zależności od ilości rozliczanych lat oraz ulg – od 60 do 120 EUR za osobę/rok lub 80-160 EUR za rok dla małżeństw.


Ile będę czekać?


Jeśli zwrot się należy to zazwyczaj jest otrzymywany w formie czeku lub zwrotu na wskazany rachunek bankowy w terminie od 3 do 10 tygodni od wysłania dokumentów do Revenue (zależnie od sytuacji i rozliczanych ulg). Najszybciej zwrot podatku można otrzymać przelewem na rachunek bankowy podany w Revenue - należy się upewnić, że jest on dodany w profilu, jest poprawny i aktualny.

bottom of page